Yetki Görev ve Sorumluluklar:

Yetki Görev ve Sorumluluklar:
Belediye hizmetlerini yerine getirirken 5393 Sayılı Belediye Kanununa uygun olarak hareket etmek, bununla birlikte yürürlükte bulunan Kanun, Yönetmelik ve Genelgeler doğrultusunda icraatımızı sürdürmeye özen göstermek kendimiz koyduğumuz kuraldır.

 • İğneadar Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine ruhsat vermek ve denetlemek faaliyetinde belediyemizin görev ve sorumluluğundadır.
 • İğneadar Belediyesi ulaşım ana planını yapar, koordine eder ve uygular, trafik düzenlemelerinin gerektirdiği tüm tedbirleri alır.
 • İğneadar Belediyesi yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapar, bakım ve onarımını sağlar, kentsel tasarım projeleri yapıp uygular, buna dair yükümlülükler koyar, ve binalara numara verilmesi işlemini gerçekleştirir.
 • İğneadar Belediyesi sınırları içerisinde coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurar.
 • İğneadar Belediyesi sınırları içerisinde sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlar. Ağaçlandırma yapar; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplar. İnşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirler. Bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler alır.
 • İğneadar Belediyesi katı atık yönetim planını yapar ve yaptırır. Katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirir. Bu amaçla tesisler kurar, kurdurur, ve işletir. Sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütür. Bunun için gerekli tesisleri kurar.
 • İğneadar Belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirir.
 • Yolcu ve yük terminalleri,  otoparklar yapar, İğneadar Belediyesinin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapar, gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme verir bunlar arasında spor müsabakaları düzenler yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporcularaİğneadar Belediyesi meclis kararıyla ödül verir.
 • Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapar, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapar ve gerekli malzeme desteğini sağlar.
 • Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlar bu amaçla bakım ve onarımını yapar, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa eder.
 • Bİğneadar Belediyesi sınırları içinde toplu taşıma hizmetlerini yürütür ve bu amaçla gerekli tesisleri kurar, işletir veya işlettirir. Toplu taşıma araçlarına ruhsat verir.
 • Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütür, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurar, derelerin ıslahını yapar; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlar.
 • Mezarlık alanlarını tespit edip, defin ile ilgili hizmetleri yürütür.
  Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapar, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırır ve denetler.
 • İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları yapar. Gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği verir itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütür; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit eder, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetler, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları verir.
 • Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütür, geliştirir, bu amaçla sosyal tesisler kurar, meslek ve beceri kazandırma kursları açar işletir. Bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapar.
  Merkezî ısıtma sistemleri kurar, kurdurur.
 • Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye eder ve yıkar.
 
 
   
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.
İğneada Belediyesi İğneada / KIRKLARELİ
Tel :0288 692 21 80 - 81
E-Posta: info@igneada.bel.tr
© 2010 ~ 2011
Tüm Hakları Saklıdır. Web Designer Halil İbrahim AYDIN